• Úvod
  • Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti CHARVÁT CTS a.s. a výzva k odevzdání akcií

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti CHARVÁT CTS a.s. a výzva k odevzdání akcií

Představenstvo společnosti CHARVÁT CTS a.s., IČ 282 07 505, se sídlem Poděbrady – Okřínek 53, PSČ 29001, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13147 („Společnost“) v souladu se zákonnou povinností zveřejnění a uveřejnění dle ust. § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje tímto, že jediný společník v působnosti valné hromady přijal dne 10. října 2016 rozhodnutí

1/ o přeměně podoby akcie společnosti z listinné na zaknihovanou – společnost tedy nadále bude mít 1 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno vydaných v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě po 26.000,- Kč každá.

2/ určil jedinému akcionáři lhůtu pro odevzdání akcií na dva měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií; jediný akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle společnosti k rukám předsedy představenstva společnosti, a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit společnosti číslo zástavní smlouvy.

Při odevzdání listinných akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. Akcionáři si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkové účty v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP prostřednictvím účastníků CDCP, tj. prostřednictvím účastnických bank nebo obchodníků s cennými papíry (seznam účastníků CDCP je dostupný na internetové stránce http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).

Představenstvo společnosti CHARVÁT CTS, a.s.

ctscontainer ctscrane ctslift ctstrailer